NADIA SMEETS. FOTO- & VIDEOGRAAF IN SITTARD, LIMBURG 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN


 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN Nadia Smeets Video- & Fotografie (www.nadiasmeets.nl)

 

 

1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Video- & Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Video- & Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

 

 

2. Toepassing Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Video- / Video- & Fotograaf (Nadia Creates, verder aangeduid als: Nadia Smeets Video- & Fotografie) en een Wederpartij (u als klant), inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 

 

3. Vergoeding  3.1 Indien de partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt Nadia Smeets Video- & Fotografie eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk. 3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed. 3.3 Bij een opdracht op locatie buiten Sittard-Geleen zullen reiskosten in rekening worden gebracht. 3.4 Op de offerte wordt de duur van de opdracht weergeven. Als de wederpartij de duur van de opdracht wenst te verlengen, zal het gebruikelijke uurtarief worden gehanteerd van €45,00 per uur.  3.5 Nadia Smeets Video- & Fotografie maakt gebruik van de K.O.R. (Kleine Ondernemers Regeling) sinds 2020. Dit houdt in dat er geen B.T.W. in rekening wordt gebracht en er ook geen B.T.W. teruggevorderd kan worden door de Wederpartij over de betaalde factuur.

 

 

4. Factuur en betaling  4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 4.2 Indien Nadia Smeets Video- & Fotografie het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft ontvangen, is ze bevoegd het totaal verschuldigde factuurbedrag met de wettelijke 2% rente te vermeerderen. 4.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder inbegrepen, dan komen alle kosten Nadia Smeets Video- & Fotografie ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. 4.4 Nadia Smeets Video- & Fotografie levert het Video- & Fotografisch werk voortkomend uit de opdracht pas nádat de betaling is voltooid. Geen enkel gebruik van het Video- & Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van Nadia Smeets Video- & Fotografie nog niet heeft voldaan.

 

 

5. Klachten. 5.1 Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van het Video- & Fotografisch werk schriftelijk/per mail aan de Video- & Fotograaf te worden medegedeeld. 5.2 Nadia Smeets Video- & Fotografie levert het Video- & Fotografisch werk conform de gemaakte afspraken in de offerte/opdracht aan (zie punt 6). 5.3 Nadia Smeets Video- & Fotografie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden. 5.4 Klachten met betrekking tot print- en kleurresultaten van het Video- & Fotografisch werk dat elders dan via (en niet in opdracht van) Nadia Smeets Video- & Fotografie is afgedrukt zijn niet geldig.

 

 

6. Opdracht.  6.1 Nadia Smeets Video- & Fotografie heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst in de offerte niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. 6.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Nadia Smeets Video- & Fotografie slechts worden uitgevoerd na een aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend (of per mail akkoord wordt bevonden) en aan Nadia Smeets Video- & Fotografie is geretourneerd.

 

 

7. Auteursrecht. 7.1 Het auteursrecht op het Video- & Fotografisch werk berust bij de Video- & Video- & Fotograaf (Nadia Smeets Video- & Fotografie). Het Video- & Fotografisch werk mag niet door de wederpartij, of iemand anders dan Nadia Smeets Video- & Fotografie worden bewerkt. Met bewerken wordt bedoeld: kleurveranderingen, andere uitsnede, filters (bijvoorbeeld op instagram), tekst eroverheen plaatsen en/of er collages mee maken. 7.2 Nadia Smeets Video- & Fotografie geeft nooit onbewerkte bestanden (RAW files) uit aan de wederpartij. 7.3 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Video- & Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de Video- & Fotograaf (Nadia Smeets Video- & Fotofrafie) conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht. Dit houdt in dat de naam van de Video- & Fotograaf duidelijk bij een gebruikt Video- & Fotografisch werk vermeld moet worden, of met een verwijzing naar het Video- & Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. Voorbeeld: (Nadia Smeets Video- & Fotografie www.nadiasmeets.nl) 7.4  Voor iedere inbreuk op de aan de Video- & Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten en/of auteursrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Video- & Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). 7.5 De tarieven die Nadia Smeets Video- & Fotografie hanteert voor het maken van een schadevergoeding zijn van: Tarievenlijst fotoanoniem (http://fotoanoniem.nl/tarievenlijst-fotoanoniem/) 7.6. Nadia Smeets Video- & Fotografie zet ten allen tijden haar Naam en/of Logo in het Videografisch werk zelf (titel of einde). Tevens zal Nadia Smeets Video- & Fotografie ook een naamsvermelding toevoegen van de andere makers die bij het Videografisch werk betrokken zijn geweest (b.v. audio, visagie, styling).

 

 

8. Conceptronde.  8.1 Nadia Smeets Video- & Fotografie behoudt het recht om de fotogalerij en/of filmproductie naar eigen creatief inzicht in te delen met de door Nadia Smeets Video- & Fotografie bevonden beste Video- & Fotografische werken uit de opdracht conform de afspraken die zijn gemaakt in de opdracht/offerte. 8.2  De Wederpartij behoudt het recht om de online fotogalerij en/of de filmproductie uit de eerste conceptronde met de op dat moment lijfelijk aanwezige personen te bekijken, echter is niet toegestaan om het Video- & Fotografisch werk uit de fotogalerij openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. Bijvoorbeeld het Video- & Fotografisch werk (uit de galerij) te delen op het internet, social media of er een foto/screenshot van te maken. 8.3 Het Video- & Fotografisch werk in de (eerste) online galerij of conceptronde is niet het uiteindelijke eindproduct.

 

 

9. Portretrecht. 9.1 Als de Wederpartij akkoord gaat met de offerte geeft hij/zij toestemming aan Nadia Smeets Video- & Fotografie om het Video- & Fotografisch werk te gebruiken voor de commerciële- & educatieve doeleinden van Nadia Smeets Video- & Fotografie. Dit houdt onder andere in: gebruik in advertenties van Nadia Smeets Video- & Fotografie online en in print, gebruik in het portfolio van Nadia Smeets Video- & Fotografie online & in print, gebruik in social media posts, video’s & livestreams (instagram/Facebook/Facebookgroepen/youtube) , ter tentoonstelling in gedrukte media op het kantooradres van Nadia Smeets Video- & Fotografie & ter tentoonstelling in gedrukte media exposities door Nadia Smeets Video- & Fotografie op andere (openbare) plekken. 9.2 De Wederpartij behoudt het recht om de verveelvoudiging (of delen ervan) door Nadia Smeets Video- & Fotografie van het Video- & Fotografisch werk waar de Wederpartij op afgebeeld staat te weigeren. Mits dit via e-mail correspondentie binnen redelijke termijn, doch binnen 10 werkdagen, na de levering van het Video- & Fotografisch werk wordt aangegeven. 9.3 De Wederpartij behoudt het recht om het Video- & Fotografisch werk te gebruiken in de privésfeer zoals: ophangen in huis, op een privé USB-stick zetten. Echter, de Wederpartij mag het Video- & Fotografisch werk niet voor eigen commerciële doeleinden gebruiken. Mocht dit echter wel het doel zijn van de Wederpartij, dient dit voorafgaand afgesproken te zijn zoals benoemd in punt 10.  

 

 

10. Licentie.  10.1 Toestemming voor het commercieel gebruiken van het Video- & Fotografisch werk van Nadia Smeets Video- & Fotografie door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Nadia Smeets Video- & Fotografie is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur. 10.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Nadia Smeets Video- & Fotografie hebben bedoeld. 10.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht. 10.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Nadia Smeets Video- & Fotografie 10.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden. 10.5 Als de opdrachtgever een openbare instelling, een vereniging, stichting of vennootschap is welke geen commerciele doeleinden heeft dan is naamsvermelding bij een eerste publicatie van het Video- & Fotografisch werk alsnog een vereiste. Dit wordt wederom in een aparte licentieovereenkomst omschreven die akkoord moet worden bevonden alvorens het leveren van het eindproduct.

 

 

11. Aansprakelijkheid en rechten van derden  11.1 De Video- & Fotograaf is bevoegd deze overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen. 11.2 De Video- & Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Video- & Fotograaf. 11.3 De aansprakelijkheid van Video- & Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.11.4 Indien derden jegens de Video- & Fotograaf en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en de Video- & Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

 

 

12. Faillissement/surseance. 12.1  Zowel de Video- & Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. 12.2 In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Video- & Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

 

 

13. Cadeaubonnen. 13.1 Video- & Fotograaf biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan. 13.2 Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden. 13.3 Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van een jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon. 13.4 Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.

 

 

14. Back-up. 14.1 Nadia Smeets Video- & Fotografie bewaard het  (bewerkte & onbewerkte) Video- & Fotografisch werk dat geplaatst wordt in de online galerij & het utieindelijk geleverde eindproduct voor maximaal 1 jaar na de factuurdatum. 14.2 De Wederpartij kan binnen deze termijn een heropening van de online galerij vragen en eventueel een nabestelling doen of via Nadia Smeets Video- & Fotografie gedrukte media bestellen van het eerder gemaakte Video- & Fotografisch werk. 14.3 Nadia Smeets Video- & Fotografie maakt een back-up, maar is niet verantwoordelijk voor het falen van apparatuur waardoor het bewaren van het gemaakt Video- & Fotografisch werk niet mogelijk is. Het wordt geadviseerd dat de Wederpartij zelf zorgt voor een back-up & goede opslag van het digitale fotografische werk. 14.4. Het verwijderen, of falen van apparatuur waardoor het Video- & Fotografisch werk niet meer beschikbaar is, betekent niet dat het auteursrecht & persoonlijksheidsrecht van Nadia Smeets Video- & Fotografie vervalt.  

 

 

15. Annulering 15.1 Een annulering is confrom een aannemelijke onvoorziene persoonlijke reden, zoals ziekte of een ongeval. 15.2  Wanneer het voor de Wederpartij én voor Nadia Smeets Video- & Fotografie niet mogelijk is om op afgesproken datum van de opdracht te verschijnen door voorgaande benoemde redenen zal deze opnieuw ingepland worden binnen een redelijke termijn doch conform de agenda van Nadia Smeets Video- & Fotografie. 15.3 Als bij de volgende afgesproken datum wederom een annulering plaatsvind door de Wederpartij, behoudt Nadia Smeets Video- & Fotografie het recht om de opdracht geheel te annuleren. 15.4 Als de Wederpartij, op welke manier dan ook, door eigen handelingen ervoor zorgt dat het onmogelijk is om de opdracht uit te voeren behoudt Nadia Smeets Video- & Fotografie het recht om de opdracht geheel te annuleren. 15.5 Wanneer het door tekortkomingen van Nadia Smeets Video- & Fotografie niet mogelijk is om op de afgesproken datum te verschijnen, behoudt de Wederpartij het recht om de gehele opdracht te annuleren.

 

 

16. Aanbetaling . 16.1 Het kan voorkomen dat Nadia Smeets Video- & Fotografie vraagt om een aanbetaling aan de Wederpartij ter voorbereiding op de opdracht. Om schade voor Nadia Smeets Video- & Fotografie te beperken kan de Wederpartij de aanbetaling terugbetaald krijgen als de gehele opdracht 7 dagen voor de éérste afgesproken datum waar de opdracht uitgevoerd gaat worden geannuleerd wordt door de Wederpartij. 16.2 De Wederpartij heeft ook geen recht op een terugbetaling van de aanbetaling als Nadia Smeets Video- & Fotografie de gehele opdracht annuleert vanwege een blijvende tekortkoming door de Wederpartij of het meer dan tweemaal annuleren van de opdracht door de Wederpartij. 16.3 Een officiéle annulering kan alleen plaatsvinden via e-mail correspondentie en met het e-mail adres waarmee de Wederpartij doorgaans met Nadia Smeets Video- & Fotografie heeft gecommuniceerd voor het vaststellen van de opdracht.

 

 

17. Weersomstandigheden. 17.1 Bij een fotoshoot op locatie in de buitenlucht worden er altijd twee datums afgesproken. Het kan voorkomen dat er een annulering moet plaatsvinden door de weersomstandigheden. Ook voor videoopdrachten. Deze annulering zal door Nadia Smeets Video- & Fotografie worden bevestigd minimaal een dag voor de afgesproken datum en de opdracht wordt automatisch doorgeschoven naar de tweede datum. 17.2 Mocht het weer wederom de uitvoering van de opdracht belemmeren, zal Nadia Smeets Video- & Fotografie een geschikt alternatief voorstellen in samenspraak met de Wederpartij: dit kan wederom een nieuwe datum zijn, een andere maar vergelijkbare opdracht of een cadeaubon. Een reeds gemaakte aanbetaling door de Wederpartij is echter niet terug te vorderen.

 

 

18. Communicatie. 18.1 De communicatie zal verlopen naar het door de wederpartij gegeven e-mailadres en telefoonnummer. 18.2 De communicatie over de fotoshoot loopt vooral via emailcorrespondentie en/of (video)bellen. 18.3 Documentatie zoals offertes en facturen worden via e-mail verstuurd. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het checken van de email inbox om tijdig te kunnen reageren. 18.4 Communicatie via whatsapp is enkel voor noodgevallen en word niet als geldig beschouwd bij annuleringen, verandering- of aanpassingen van de opdracht, officiële klachten en bestellingen.

 

 

19. Muziekrechten 19.1 Nadia Smeets Video- & Fotografie maakt voor het Videografisch werk gebruik van commercieel rechtenvrije muziek en/of muziek waarvan de rechten reeds zijn gekocht door Nadia Smeets Video- & Fotografie geschikt voor videoproductie met commerciële doeleinden en wereldwijde publicatie. Deze muziek kan aan één platform gebonden zijn, bijvoorbeeld alleen geschikt voor Youtube. 19.2 Nadia Smeets Video- & Fotografie is niet aansprakelijk voor wijzigingen , die later dan de levering van het Videografisch Werk plaatsvinden, die de makers en/of distributeur toepassen op de gebruikersrechten van de muziek die eventueel de openbaarmaking van het Videografisch werk beperken of annuleren. 19.3 Nadia Smeets Video- & Fotografie is niet aansprakelijk voor de kosten die later dan de levering van de opdracht in rekening worden gebracht bij de Wederpartij omdat de wijziging zoals omgeschreven in 19.2 heeft plaatsgevonden. 19.3 Als de opdrachtgever wenst gebruik te maken van copyright beschermde muziek, moeten muziekrechten worden betaald aan stichting Buma Stemra. Nadia Smeets Video- & Fotografie kan een schatting geven van de kosten. Deze kosten worden in de offerte opgenomen maar kunnen in de uiteindelijke factuur hoger of lager uitvallen. Dit heeft te maken met de complexe tarieven van de stichting BUMA/STEMRA.

 

Laatste wijziging: 15-10-2021  - Nadia Smeets Video - & Fotografie
  
  © 2022 Deze algemene voorwaarden zijn met juridisch advies en conform  wetgeving consument gepersonaliseerd voor Nadia Creates / Nadia Smeets Video - & Fotografie 


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Instagram