NADIA SMEETS. FOTO- & VIDEOGRAAF IN SITTARD, LIMBURG .
 

ALGEMENE VOORWAARDEN


 

1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw. 

2. Toepassing Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf (Nadia Creates, verder aangeduid als: Nadia Smeets Fotografie) en een Wederpartij (u als klant), inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. 

3. Vergoeding  3.1 Indien de partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt Nadia Smeets Fotografie eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk. 3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed. 3.3 Bij een fotoshoot op locatie buiten Sittard-Geleen zullen reiskosten in rekening worden gebracht. 3.4 Op de offerte wordt de duur van de fotoshoot weergeven. Als de wederpartij de fotoshoot wenst te verlengen, zal het gebruikelijke uurtarief worden gehanteerd.

4. Factuur en betaling  4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 4.2 Indien Nadia Smeets Fotografie het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft ontvangen, is ze bevoegd het totaal verschuldigde factuurbedrag met de wettelijke 2% rente te vermeerderen. 4.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. 4.4 Nadia Smeets fotografie levert het eindproduct van het Fotografisch werk pas nádat de betaling is voltooid. Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan. 

5. Klachten. 5.1 Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld. 5.2 Nadia Smeets fotografie levert het Fotografisch  conform de gemaakte afspraken in de offerte/opdracht aan (zie punt 6). 5.3 Nadia Smeets fotografie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden. 5.4 Klachten met betrekking tot print- en kleurresultaten van het Fotografisch werk dat elders dan via (en niet in opdracht van) Nadia Smeets Fotografie is afgedrukt zijn niet geldig.

6. Opdracht.  6.1 Nadia Smeets fotografie heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. 6.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Nadia Smeets Fotografie slechts worden uitgevoerd na een aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend (of per mail akkoord wordt bevonden) en aan Nadia Smeets Fotografie is geretourneerd.

7. Auteursrecht. 7.1 Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf (Nadia Smeets Fotografie). Het Fotografisch werk mag niet door de wederpartij, of iemand anders dan Nadia Smeets Fotografie bewerkt, worden. Met bewerken wordt bedoeld: kleurveranderingen, andere uitsnede, filters (bijvoorbeeld op instagram), tekst eroverheen plaatsen en/of er collages mee maken. 7.2 Nadia Smeets Fotografie geeft nooit onbewerkte bestanden (RAW files) uit aan de wederpartij. 7.3 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf (Nadia Smeets Fotofrafie) conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht. Dit houdt in dat de naam van de Fotograaf duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk vermeld moet worden, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. Voorbeeld: ( Fotografie: Nadia Smeets Fotografie www.nadia-creates.nl). 7.4  Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten en/of auteursrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). 7.5 De tarieven die Nadia Smeets Fotografie hanteert voor het maken van een schadevergoeding zijn van: Tarievenlijst fotoanoniem (http://fotoanoniem.nl/tarievenlijst-fotoanoniem/)

8. De online galerij
.  8.1 Nadia Smeets Fotografie behoudt het recht om de galerij naar eigen creatief inzicht in te delen met de door Nadia Smeets Fotografie bevonden beste Fotografische werken uit de opdracht conform de afspraken die zijn gemaakt in de opdracht/offerte. 8.2  De Wederpartij behoudt het recht om de online fotogalerij met de op dat moment lijfelijk aanwezige personen te bekijken, echter is niet toegestaan om het Fotografisch werk uit de fotogalerij openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. Bijvoorbeeld het Fotografisch werk uit de galerij te delen op het internet, of er een foto/screenshot van te maken. 8.3 Het Fotografisch werk in de (eerste) online galerij is niet het uiteindelijke eindproduct.

9. Portretrecht
. 9.1 Als de Wederpartij akkoord gaat met de offerte geeft hij/zij toestemming aan Nadia Smeets Fotografie om het Fotografisch werk te gebruiken voor de commerciële- & educatieve doeleinden van Nadia Smeets Fotografie. Dit houdt onder andere in: gebruik in advertenties van Nadia Smeets Fotografie online en in print, gebruik in het portfolio van Nadia Smeets Fotografie online & in print, gebruik in social media posts, video’s & livestreams (instagram/Facebook/Facebookgroepen/youtube) , ter tentoonstelling in gedrukte media op het kantooradres van Nadia Smeets Fotografie & ter tentoonstelling in gedrukte media exposities door Nadia Smeets Fotografie op andere (openbare) plekken. 9.2 De Wederpartij behoudt het recht om de verveelvoudiging (of delen ervan) door Nadia Smeets Fotografie van het Fotografisch werk waar de Wederpartij op afgebeeld staat te weigeren. Mits dit via e-mail correspondentie binnen redelijke termijn, doch binnen 10 werkdagen, na de levering van het Fotografisch werk wordt aangegeven. 9.3 De Wederpartij behoudt het recht om het Fotografisch werk te gebruiken in de privésfeer zoals: ophangen in huis, op een privé USB-stick zetten. Echter, de Wederpartij mag het Fotografisch werk niet voor eigen commerciële doeleinden gebruiken. Mocht dit echter wel het doel zijn van de Wederpartij, dient dit voorafgaand afgesproken te zijn zoals benoemd in punt 10.  

10. Licentie.  10.1 Toestemming voor het commercieel gebruiken van het Fotografisch werk van Nadia Smeets Fotografie door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Nadia Smeets Fotografie is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur. 10.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Nadia Smeets Fotografie hebben bedoeld. 10.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht. 10.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Nadia Smeets Fotografie 10.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden. 

11. Aansprakelijkheid en rechten van derden  11.1 De Fotograaf is bevoegd deze overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen. 11.2 De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf. 11.3 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.11.4 Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden. 

12. Faillissement/surseance. 12.1  Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. 12.2 In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen. 

13. Cadeaubonnen. 13.1 Fotograaf biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan. 13.2 Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden. 13.3 Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van een jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon. 13.4 Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon. 

14. Back-up van het Fotografisch werk. 14.1 Nadia Smeets Fotografie bewaard het  (bewerkte & onbewerkte) Fotografisch werk dat geplaatst wordt in de online galerij & het utieindelijk geleverde eindproduct voor maximaal 1 jaar na de factuurdatum. 14.2 De Wederpartij kan binnen deze termijn een heropening van de online galerij vragen en eventueel een nabestelling doen of via Nadia Smeets Fotografie gedrukte media bestellen van het eerder gemaakte Fotografisch werk. 14.3 Nadia Smeets Fotografie maakt een back-up, maar is niet verantwoordelijk voor het falen van apparatuur waardoor het bewaren van het gemaakt Fotografisch werk niet mogelijk is. Het wordt geadviseerd dat de Wederpartij zelf zorgt voor een back-up & goede opslag van het digitale fotografische werk. 14.4. Het verwijderen, of falen van apparatuur waardoor het Fotografisch werk niet meer beschikbaar is, betekent niet dat het auteursrecht & persoonlijksheidsrecht van Nadia Smeets Fotografie vervalt.  

 
15. Annulering  15.1 Een annulering is confrom een aannemelijke onvoorziene persoonlijke reden, zoals ziekte of een ongeval. 15.2  Wanneer het voor de Wederpartij én voor Nadia Smeets fotografie niet mogelijk is om op afgesproken datum van de opdracht te verschijnen door voorgaande benoemde redenen zal deze opnieuw ingepland worden binnen een redelijke termijn doch conform de agenda van Nadia Smeets Fotografie. 15.3 Als bij de volgende afgesproken datum wederom een annulering plaatsvind door de Wederpartij, behoudt Nadia Smeets Fotografie het recht om de opdracht geheel te annuleren. 15.4 Als de Wederpartij, op welke manier dan ook, door eigen handelingen ervoor zorgt dat het onmogelijk is om de opdracht uit te voeren behoudt Nadia Smeets Fotografie het recht om de opdracht geheel te annuleren. 15.5 Wanneer het door tekortkomingen van Nadia Smeets Fotografie niet mogelijk is om op de afgesproken datum te verschijnen, behoudt de Wederpartij het recht om de gehele opdracht te annuleren. 

16. Aanbetaling
. 16.1 Het kan voorkomen dat Nadia Smeets Fotografie vraagt om een aanbetaling aan de Wederpartij ter voorbereiding op de opdracht. Om schade voor Nadia Smeets Fotografie te beperken kan de Wederpartij de aanbetaling terugbetaald krijgen als de gehele opdracht 7 dagen voor de éérste afgesproken datum geannuleerd wordt door de Wederpartij. 16.2 De Wederpartij heeft ook geen recht op een terugbetaling van de aanbetaling als Nadia Smeets Fotografie de gehele opdracht annuleert vanwege een blijvende tekortkoming door de Wederpartij of het meer dan tweemaal annuleren van de opdracht door de Wederpartij. 16.3 Een officiéle annulering kan alleen plaatsvinden via e-mail correspondentie en met het e-mail adres waarmee de Wederpartij doorgaans met Nadia Smeets Fotografie heeft gecommuniceerd voor het vaststellen van de opdracht. 

17. Weersomstandigheden.
17.1 Bij een opdracht op locatie in de buitenlucht worden er altijd twee datums afgesproken. Het kan voorkomen dat er een annulering moet plaatsvinden door de weersomstandigheden. Deze annulering zal door Nadia Smeets fotografie worden vastgesteld een dag voor de afgesproken datum en de opdracht wordt automatisch doorgeschoven naar de tweede datum. 17.2 Mocht het weer wederom de uitvoering van de opdracht belemmeren, zal Nadia Smeets Fotografie een geschikt alternatief voorstellen: dit kan wederom een nieuwe datum zijn, een andere maar vergelijkbare opdracht of een cadeaubon. Een reeds gemaakte aanbetaling door de Wederpartij is echter niet terug te vorderen.

18. Communicatie.
 18.1 De communicatie zal verlopen naar het door de wederpartij gegeven e-mailadres en telefoonnummer. 18.2 De communicatie over de fotoshoot loopt vooral via emailcorrespondentie en/of (video)bellen. 18.3 Documentatie zoals offertes en facturen worden via e-mail verstuurd. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het checken van de email inbox om tijdig te kunnen reageren. 18.4 Communicatie via whatsapp is enkel voor noodgevallen en word niet als geldig beschouwd. Dit geldt ook bij een annulering.

 

Laatste wijziging: 28-01-2020  - Nadia Smeets Fotografie
  
  © 2020 Deze algemene voorwaarden zijn met juridisch advies en conform  wetgeving consument gepersonaliseerd voor Nadia Creates / Nadia Smeets   Fotografie 


 
 
 
 
Instagram